Hausland Nieruchomości

Kluczowe zmiany w nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nieruchomości gruntowe oraz wszelkie plany związane z budową czy inwestycjami deweloperskimi zyskują nową dynamikę i znaczenie w świetle wprowadzanych zmian w Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. Te przepisy dotyczą wielu z nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielami gruntów czy też planujemy budowę domu. Poznajmy bliżej te istotne zmiany, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości oraz nasze indywidualne decyzje.

 

Kluczowe zmiany w Procesie Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

 

Nowelizacja ustawy, która została uchwalona przez Sejm 7 lipca 2023 roku, wprowadza szereg istotnych zmian w porównaniu do poprzedniej wersji z 27 marca 2003 roku. Kluczowe zmiany obejmują:

 

  • Partycypacja społeczna: jednym z głównych celów reformy jest wzmocnienie roli społeczeństwa w procesie planowania. Wprowadzono nowe zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, w tym bardziej interaktywne metody angażowania mieszkańców. Dodatkowo, możliwość zdalnego uczestnictwa w konsultacjach zwiększa elastyczność i dostępność procesu partycypacji.
  • Plan ogólny: ten dokument staje się centralnym narzędziem planowania przestrzennego dla gminy, z wyłączeniem obszarów zamkniętych. Ustalenia w Planie Ogólnym stanowić będą zobowiązujący punkt odniesienia zarówno dla planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Plan Ogólny ma za zadanie sprecyzować ramy docelowego zagospodarowania przestrzeni, co ułatwi interpretację jego treści.
  • Nowa struktura planów miejscowych: reforma przewiduje zastąpienie Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zintegrowanymi Planami Inwestycyjnymi. Plan Ogólny staje się kluczowym narzędziem, a wprowadzenie umów urbanistycznych ma zwiększyć przejrzystość procesu.
  • Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI): ten nowy rodzaj planu miejscowego zastępuje dotychczasowe rozwiązania i ma dostosować lokalizację inwestycji do zasad ładu przestrzennego oraz partycypacji społecznej. Umowy urbanistyczne z kolei zwiększą transparentność procesu.
  • Kontrola lokalizacji zabudowy: nowe przepisy łączą decyzje o warunkach zabudowy z Planem Ogólnym, co ma zapobiec niekontrolowanemu rozwojowi zabudowy na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.
  • Prostota i efektywność procedur: reforma ma na celu przyspieszenie procedur planistycznych. Nowe przepisy wprowadzają uproszczoną procedurę planistyczną w wybranych przypadkach oraz umożliwiają równoczesne prowadzenie różnych procedur, co ogranicza konieczność powtarzania konsultacji społecznych.
  • Rejestr Urbanistyczny: nowy Rejestr ma być centrum informacji związanych z planowaniem przestrzennym, gromadząc dokumenty, raporty oraz dane przestrzenne. Jego wprowadzenie od 2026 roku ma zapewnić ogólną dostępność informacji dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Ekspert o Zintegrowanym Planie Inwestycyjnym (ZPI)

 

W rozmowie z naszym ekspertem, Marcinem Talerczykiem, właścicielem biura HausLand, dowiadujemy się, dlaczego Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI) może stanowić kluczowy atut dla deweloperów i właścicieli działek. „ZPI to narzędzie, które, jeśli dogłębnie zrozumiane i umiejętnie wykorzystane, może przynieść znaczące korzyści dla deweloperów”, podkreśla Marcin Talerczyk i dopowiada: “dzięki możliwości dostosowania lokalizacji inwestycji do zasad ładu przestrzennego oraz partycypacji społecznej, deweloperzy mają szansę na strategiczne rozmieszczenie projektów. Warto jednak pamiętać, że kluczowym elementem jest znajomość zapisów nowelizacji ustawy oraz umiejętność skutecznej negocjacji umów urbanistycznych z gminą. To właśnie te aspekty mogą przynieść realne korzyści zarówno inwestorom, jak i lokalnym społecznościom”.

 

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to nowa era dla rynku nieruchomości. Kluczowe zmiany wprowadzone w procesie planowania mają na celu zwiększenie roli społeczeństwa, poprawę jakości zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procedur. Dla inwestorów, właścicieli gruntów oraz całego społeczeństwa otwierają się nowe perspektywy. To teraz zależy od naszego zrozumienia i wykorzystania tych zmian we współpracy z ekspertami z branży nieruchomości. zapraszamy do współpracy, jeżeli stoisz teraz właśnie przed takim wyzwaniem.

Może Ci się również spodobać