Hausland Nieruchomości

Prawo pierwokupu w praktyce – Co musisz wiedzieć?

Prawo pierwokupu to jedno z kluczowych zagadnień prawnych, które często pojawia się w kontekście obrotu nieruchomościami. W niniejszym wpisie przybliżymy, czym jest prawo pierwokupu, kiedy ma zastosowanie oraz jak przebiega proces jego realizacji. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem lub sprzedażą nieruchomości w Elblągu, zespół HausLand pomoże Ci zrozumieć te zawiłości prawne i przeprowadzić transakcję bezpiecznie i efektywnie.

Co to jest prawo pierwokupu?

Prawo pierwokupu to prawo przysługujące określonym osobom lub podmiotom do pierwszeństwa nabycia nieruchomości, gdy właściciel zdecyduje się ją sprzedać. Osoba posiadająca to prawo ma możliwość zakupu nieruchomości na takich samych warunkach, jakie zostały uzgodnione z potencjalnym kupcem, zanim właściciel będzie mógł sprzedać ją komuś innemu.

Kiedy i w jakich okolicznościach ma zastosowanie?

Prawo pierwokupu może wynikać z różnych źródeł, w tym:

 1. Ustawy:
  • Na przykład, zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym, gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne.
 2. Umowy:
  • Prawo pierwokupu może być ustanowione na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a osobą trzecią. Umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego, aby była ważna.
 3. Statutu:
  • Prawo pierwokupu może wynikać ze statutu spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej czy innych organizacji, które posiadają nieruchomości.

Przykłady z życia i omówienie kazusów

 1. Kazus: Prawo pierwokupu gminy
  • Sytuacja: Pan Jan zamierza sprzedać swoją działkę niezabudowaną, która znajduje się w obszarze, gdzie gmina planuje budowę parku. Zgodnie z przepisami, gmina ma prawo pierwokupu.
  • Proces: Pan Jan zawiera umowę przedwstępną sprzedaży działki z Panem Piotrem. Następnie notariusz powiadamia gminę o zawartej umowie i warunkach sprzedaży. Gmina ma miesiąc na podjęcie decyzji, czy skorzysta z prawa pierwokupu.
  • Decyzja: Gmina decyduje się skorzystać z prawa pierwokupu i nabywa działkę na warunkach uzgodnionych z Panem Piotrem.
 2. Kazus: Prawo pierwokupu wynikające z umowy
  • Sytuacja: Pani Anna wynajmuje lokal użytkowy od Pana Marka. W umowie najmu zawarto klauzulę, że w przypadku sprzedaży lokalu, Pani Anna będzie miała prawo pierwokupu.
  • Proces: Pan Marek zamierza sprzedać lokal i znajduje kupca, który zgadza się na zakup. Informuje Panią Annę o warunkach sprzedaży.
  • Decyzja: Pani Anna ma 30 dni na decyzję, czy chce skorzystać z prawa pierwokupu. Jeśli zdecyduje się na zakup, lokal zostanie sprzedany jej na warunkach uzgodnionych z pierwotnym kupcem.

Procedura skorzystania z prawa pierwokupu

 1. Informowanie uprawnionego: Właściciel nieruchomości, który zamierza ją sprzedać, musi poinformować osobę uprawnioną do pierwokupu o warunkach umowy sprzedaży zawartej z potencjalnym kupcem.
 2. Decyzja uprawnionego: Osoba uprawniona ma określony czas (zwykle 30 dni) na podjęcie decyzji, czy chce skorzystać z prawa pierwokupu.
 3. Transakcja: Jeśli uprawniony zdecyduje się na zakup, transakcja jest realizowana na warunkach uzgodnionych z pierwotnym kupcem. Jeśli nie skorzysta z prawa pierwokupu, właściciel może sprzedać nieruchomość pierwotnemu kupcowi.

Najczęstsze pułapki i jak ich unikać

 1. Brak formalności: Ważne jest, aby wszystkie formalności związane z ustanowieniem prawa pierwokupu były prawidłowo przeprowadzone, w tym sporządzenie odpowiednich umów notarialnych.
 2. Niewłaściwe informowanie uprawnionego: Właściciel musi rzetelnie informować osobę uprawnioną o warunkach sprzedaży. Jakiekolwiek nieścisłości mogą prowadzić do sporów prawnych.
 3. Niedotrzymanie terminów: Zarówno właściciel, jak i osoba uprawniona muszą przestrzegać terminów określonych w umowie lub przepisach prawa. Niedotrzymanie tych terminów może skutkować utratą prawa pierwokupu.

Aspekty prawne prawa pierwokupu

Prawo pierwokupu w polskim prawie reguluje przede wszystkim Kodeks cywilny. Ważne jest, aby zrozumieć, że:

 • Forma umowy: Umowa ustanawiająca prawo pierwokupu musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Informowanie uprawnionego: Właściciel musi przekazać osobie uprawnionej pełne informacje o warunkach sprzedaży.
 • Termin decyzji: Osoba uprawniona ma zazwyczaj 30 dni na podjęcie decyzji o skorzystaniu z prawa pierwokupu.
 • Skutki prawne: Skorzystanie z prawa pierwokupu powoduje, że umowa sprzedaży jest zawierana na warunkach uzgodnionych z pierwotnym kupcem, ale z osobą uprawnioną.

Podsumowanie

Prawo pierwokupu to skomplikowany, ale niezwykle istotny element prawa nieruchomości. Znajomość jego zasad oraz właściwe stosowanie może zapobiec wielu problemom prawnym i finansowym. W HausLand w Elblągu jesteśmy gotowi pomóc Ci zrozumieć te zawiłości oraz przeprowadzić transakcje nieruchomościowe zgodnie z obowiązującym prawem. Regularne aktualizowanie wiedzy na ten temat oraz śledzenie zmian w przepisach prawnych jest kluczowe dla każdego, kto zajmuje się obrotem nieruchomościami.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z prawem pierwokupu, skontaktuj się z nami – HausLand w Elblągu. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Może Ci się również spodobać