Hausland Nieruchomości

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest HausLand Real Estate z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul. Armii Krajowej 7-8/,NIP: 5783152851
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Serwis: facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
6. Konkurs trwa od 17 kwietnia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 3 maja za pośrednictwem fanpage organizatora. Facebook: HausLand Real Estate (link)
Zadanie konkursowe
8. Zadanie konkursowe polega na: polubieniu/obserwacji nas na Facebooku, skomentowaniu postu konkursowego (Kliknij tu) , odpowiadając : z kim ułożysz zestaw LEGO (swój własny dom 😉), mile widziane polubienie postu konkursowego.
9. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
10. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez jury w skład którego wchodzi właściciel firmy HausLand Real Estate: Marcin Talerczyk

11. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook

12. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie innych i zachowanie kultury w wypowiedziach, komentarzach.
13. Komentarze zawierające wulgaryzmy lub niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda
14. Nagrodą w konkursie jest zestaw LEGO City 60398 Dom rodzinny

15. Nagrodę można odebrać w siedzibie biura nieruchomości HausLand Real Estate z siedzibą w 82-300 Elbląg, ul. Armii Krajowej 7-8/1.
16. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 15 maja 2024 roku – po tym czasie Nagroda traci ważność.
17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
20. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
21. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: biuro@hausland.pl
22. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – HausLand).
23. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny
24. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest HausLand Real Estate z siedzibą w Elblągu, przy ul. Armii Krajowej 7-8/1 NIP: 5783152851.
25. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku HausLand Real Estate.
26. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Postanowienia końcowe
27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
28. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage na HausLand Real Estate.
30. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu